Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Koffie in de bakkerij, gevestigd te Kerkstraat 21a, 4141 AT Leerdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61508381 met het BTW-identificatienummer: 189750108.B.02. Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Koffie in de bakkerij. Door artikelen bij Koffie in de bakkerij te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Koop op afstand die sinds 1 februari 2001 van kracht is.
Artikel 2. Overeenkomst

De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

Koffie in de bakkerij behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Koffie in de bakkerij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Artikel 3. Prijzen

Prijzen vermeld op de webshop zijn onder voorbehoud en binden Koffie in de bakkerij niet. Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 4. Levering

Zodra wij uw betaling hebben ontvangen worden de artikelen zo snel mogelijk verzonden tenminste 1 tot maximaal 3 werkdagen.

In geval van verzending zal de levering van de goederen worden uitgevoerd door een gerenommeerd bezorgdienst bedrijf. Koffie in de bakkerij is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de bezorging.

In verband met kwaliteitsgarantie vindt de levering niet plaats ingeval het KNMI een temperatuursvoorspelling voor de bezorgdag van 23 graden of hoger afgeeft. In geval er sprake is van een geaccepteerde bestelling, wordt in overleg met de klant een alternatief aangeboden of restitutie van de betaling word aangeboden. Deze voorwaarden heeft alleen betrekking op de chocolade producten.

De verzending word verzonden als gehele bestelling compleet is.

Artikel 5. Ruilen

De consument kan bij Koffie in de bakkerij geen producten retourneren, dit omdat het gaat om voedsel. Tenzij anders overeengekomen.
Artikel 6.

Niet geleverde producten Bij aankomst van de bestelling dient u de bestelling te controleren op de juiste producten en op de juiste hoeveelheid. Bij niet geleverde producten moet u dit binnen 48 uur melden.
Artikel 7.

Opzegging/Ontbinding In geval van tussentijdse opzegging heeft Koffie in de bakkerij naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de afnemer daarvan heeft.

De vorderingen van Koffie in de bakkerij op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Koffie in de bakkerij ter kennis gekomen omstandigheden Koffie in de bakkerij goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Koffie in de bakkerij de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de hierboven genoemde gevallen is Koffie in de bakkerij bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Koffie in de bakkerij schadevergoeding te vorderen.
Artikel 8. Overmacht.

Koffie in de bakkerij heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en / of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van Koffie in de bakkerij onafhankelijk is en welke Koffie in de bakkerij ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.

Koffie in de bakkerij heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Koffie in de bakkerij haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de levering -en andere verplichtingen van Koffie in de bakkerij opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Koffie in de bakkerij niet mogelijk is en langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Artikel 9. Geheimhouding en Privacy

Koffie in de bakkerij behandelt de order informatie strikt vertrouwelijk. Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en worden niet aan derden verstrekt.